Senaste Nytt:

Absolicon

Årsstämma 2021

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ), 556929-1957, hålls onsdag 12 maj 2021 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Det är bolagets ambition att webbsända stämman för att möjliggöra deltagande på distans. Ett förfarande för att rösta genom ett ombud på plats på stämman kommer att erbjudas aktieägare som ej kan delta.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag 4 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdag den 11 maj klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 0611-557000, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till beslut

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på denna sida, senast från och med den 21 april 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Majoritetskrav

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner (punkt 11) krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgick det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 1 998 650, aktier som berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Absolicon, Fiskaregatan 11, 87133 HÄRNÖSAND eller via e-post till info@absolicon.com senast den 21 april. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på ”hemsidan” senast den 28 april. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast från och med den 21 april 2021. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på denna sida samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

PDF – Handlingar inför stämman inklusive kallelse, fullständiga förslag, föreslagen arbetsordning för valberedningen samt fullmakt för stämma

Kallelse inklusive Förslag till dagordning

Årsredovisning 2020 inklusive revisionsberättelse och övriga finansiella rapporter 2020

 

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.