Senaste Nytt:

Absolicon

Al Homsi tecknar ramavtal om produktionslina på Cypern

2020-01-13

Ingenjörsföretaget Al Homsi har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 på Cypern. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer. Östra medelhavet är en ostadig region men med god solinstrålning och stor tillväxtpotential. Ingenjörsföretaget Al Homsi och Absolicon har nu tecknat ramavtal om förvärv av en produktionslina för etablering på Cypern som skall förse området med solfångare.

Al Homsi har presenterat en plan där företaget i första hand med egna resurser skall sälja solfångarfält till industrier, städer och kommersiella byggnader. Företaget har sitt ursprung i Syrien och arbetar med flera stora internationella bolag i regionen. Bland annat finns det inom företaget ett regionalt kontaktnät för att arbeta med stora hotell och telekomföretag.

På flera sätt skiljer sig Al Homsi från de aktörer som Absolicon arbetar med i andra länder. Företaget drivs tydligare av affärsmän snarare än energiexperter och har imponerat på Absolicons säljteam med sin tydliga vision av hur företaget och affären kring produktionslinan skall utvecklas.

Planen är att produktionslinan skall levereras från Sverige år 2021. Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande. Betalningen sker stegvis på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till Sichuanprovinsen.

Regionen

Länderna vid medelhavets östkust kallas med en äldre benämning Levanten och de historiska och ekonomiska banden med Cypern är starka. Cypern är en bra utgångspunkt för ”business to business” i regionen och en på många sätt säker plats för att etablera försäljning och tillverkning.

För förnyelsebar energi har östra medelhavskusten utmanande marknader men med stor potential. Al Homsi har dock stor erfarenhet av ”business to business” försäljning i regionen och planen är att med egna resurser rikta in sig på ett fåtal nyckelkunder. Företaget planerar att först expandera vertikalt, från produktion till slutkunden, och hålla egen kompetens för att projektleda, bygga och integrera solvärme hos kunderna. Första steget är att introducera pilotanläggningar för att vinna kundens förtroende. När sedan större installationer etablerats hos kunder kan fler distributionskanaler etableras.

De länder som Al Homsi skall fokusera på är:

Cypern som har 1 miljon innevånare är ett stabilt land att arbeta från. På Cypern eldar industrin varje år 100 000 ton olja för att driva sina processer. Cypern är ett rikt land med stor finanssektor.

Jordanien med 9 miljoner innevånare har en stabil ekonomi, men investeringsviljan är begränsad eftersom regionen är så ostadig. Industrin där använder 300 000 ton olja per år och det finns en stark vilja att minska oljeimporten och använda solvärme istället.

Syrien har framför sig ett enormt återuppbyggnadsarbete, men ekonomin är svag och den lokala valutan är svag. Landet är också fortfarande föremål för sanktioner t.ex. ett oljeembargo. Syrien har 18 miljoner innevånare och före kriget använde industrin i Syrien nästan 1 miljon ton olja per år.

Libanon med 6 miljoner innevånare har också drabbats av oroligheterna i regionen med ett stort antal flyktingar och svag ekonomi. Industrin använder ca 100 000 ton olja per år.

Irak är ett stort land med 38 miljoner innevånare som är rikt på resurser. I delar av landet har det varit lugnt länge och där finns det stabila och lönsamma företag. År 2015 använde Iraks industri 2 miljoner ton olja.

Al Homsi uppskattar att man inom två år kommer att ha uppnått god kännedom om Absolicons varumärke och erbjudande i hela regionen. Genom att först genomföra projekt tillsammans med fastighetsbolag, industribolag och de ingenjörsfirmor som bygger nya fabriker i regionen och därefter engagera ett bredare kontaktnät horisontellt i branschen menar Al Homsi att de kan skapa både god försäljning och ge bra service till kunderna.

Al Homsi har 20 års erfarenhet av försäljning i regionen, både riktad till hotell och kommersiella fastigheter samt inom telekom. I de olika länderna finns redan en organisation för projektförsäljning och projektledning.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Al Homsi utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Cypern eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 40% – 50% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 50% – 60% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Al Homsi inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Leveranstid och leveranskapacitet

De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 från Al Homsi förväntas under andra halvåret 2020. Solfångare för dessa installationer levereras från Sverige. Produktionslinan beräknas skickas från Sverige under andra halvåret 2021.

 

För mer information kontakta Joakim Byström VD Absolicon Solar Collector AB

 

Östra medelhavsområdet har god solinstrålning och stora industriinstallationer kan ha så kort återbetalningstid som 3-6 år beroende på placering och lokalt energipris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2020.

 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.

Tre ramavtal om förvärv av produktionslinor har tecknats med företag i Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

 

 

 

Dela:
2021-01-22 Read the articlearrow 2021-01-11 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.