Senaste Nytt:

Absolicon

Bokslutskommuniké 2023

2024-02-27

Under sista kvartalet besökte Absolicons vd klimattoppmötet COP28 i Dubai för att följa världens förhandlingar för klimatet på plats samt för att underteckna ett nytt samarbetsavtal mellan Absolicon och det statliga energibolaget i Zimbabwe. I december genomförde Absolicon en företrädesemission som tecknades till 62 % inklusive garanter och tillförde företaget drygt 28 MSEK före emissionskostnader. Absolicon hade även nöjet att välkomna Fredrik Spendrup som strategisk rådgivare under perioden.

Vd Joakim Byströn: FRAMTIDSTRO PÅ COP28
Världens ledare träffades till klimattoppmöte på COP28 i Dubai och i varje paviljong tävlade länderna om att visa upp hur de skall nå netto-noll i koldioxidutsläpp. Det är uppmuntrande att alla jordens länder ställer sig bakom målen om dramatiskt minskade utsläpp av växthusgaser, även oljeländer som Saudiarabien.

Absolicon var på plats för att skriva avtal med Zimbabwes energibolag ZESA om att börja arbetet med en produktionslina. För denna typ av länder är det långa processer, men de är angelägna att investera för att utveckla landet.

Under perioden slutförde vi ett konsultuppdrag för Tetra Pak vilket resulterade i ett avtal som tecknades i januari 2024 om att tillsammans utveckla och sälja soldrivna pastöriseringsmaskiner. Tetra Pak är en lovande samarbetspartner med många av de livsmedelsindustrier vi vänder oss till som kunder.

Kapitalanskaffningen i december 2023 skedde på en utmanande marknad, men i slutändan tecknades emissionen till 55% och garanterna behövde bara täcka upp till den överenskomna nivån om 62%. Flertalet av garanterna valde dessutom att få ersättningen i form av aktier vilket var glädjande.

De senaste åren har vi kunnat vara mycket expansiva med stora marknadssatsningar. Nu anpassar vi våra investeringar och kostnader och arbetar med att hitta fler intäktströmmar.

Den föränderliga energimarknaden och kraven på minskade utsläpp är utmanande för storbolagen. Absolicons mångåriga erfarenhet inom energiområdet gör att vi kan beräkna den billigaste mixen av solvärme, elektrifiering och förnyelsebara bränslen. Vi utvecklar nu konsultverksamheten med fler erbjudanden och tydligare säljaktiviteter.

Våra solvärmeinstallationer på Carlsberg i Grekland och Peroni i Italien har visat sig vara just de viktiga visningsanläggningar som vi behövde. Speciellt i Italien har intresset varit stort. Där arbetar Absolicon tillsammans med vår italienska partner Ideal-E som sedan ett år tillbaka har säkrat en byggnad för en produktionslina.

Installationerna har varit nödvändiga, både för visning och för att vi skall lära oss installera billigt och effektivt, men de har varit resurskrävande och dyra. Efter diskussioner med vår revisor skriver vi ner värdet på installationerna för att få ett rättvisande värde i årsbokslutet.

På flera platser i världen arbetar vi nu med nya installationer med våra vunna erfarenheter. I slutet av december skeppade vi solfångare till Coca-cola i Indien och till EU-projektet FREINDSHIP i Frankrike. Vi hoppas också äntligen få vår installation på tefabriken i Kenya på plats.

Både för oss och för aktiemarknaden är det frustrerande att det tar sådan tid att få börja leverera och få betalt för de produktionslinor vi sålt. Många aktieägare följer vår utveckling nära, och även om vi initialt missbedömt tidshorisonten i dessa projekt rör sig processerna stadigt framåt.

Joakim Byström, CEO Absolicon Solar Collector AB

Finansiella mål
Absolicon har haft finansiella mål att styra verksamheten mot. Nya mål kommer presenteras i april 2024.

  • Målet att inkomsten från att två sålda produktionslinorna per år inklusive material till solfångare skall ge ett positivt kassaflöde med nuvarande affärsmodell är uppfyllt. Nuvarande kostnadsbild är avsevärt lägre än vid ingången av 2023.
  • Målet om att ha interna rutiner och ekonomisk redovisning i skick för att vara redo att noteras på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) är uppfyllt.
  • Målet att Absolicon ska omsätta 100 miljoner under perioden 1 jan 2023 till 30 juni 2024 samt målet att Absolicon år 2026 skall Absolicon sålt och levererat minst 10 produktionslinor kommer att uppdateras.

Väsentliga händelser under perioden

  • Företrädesemisson genomförd och tecknad till 62% inklusive garanter.
  • Samarbetsavtal med statligt energibolag i Zimbabwe undertecknat på COP28
  • Fredrik Spendrup ny strategisk rådgivare

Nedskrivning av visningsanläggningar
Absolicons installationer av solfångare på Carlsbergs Olympic Brewery i Thessaloniki och hos Birra Peroni i Bari är viktiga visningsinstallationer. Anläggningarna skrivs i bokslutet ned till ett värde baserat på den energi de producerar, vilket motsvarar vad solfångarfälten skulle kosta att uppföra som en del av en större installation.

Årsstämma
Absolicons aktieägare välkomnas till årsstämma i Härnösand på Fiskaregatan 11 den 14 juni kl. 16.00.

Årsredovisningen kommer hållas tillgänglig på Absolicons hemsida senast 2024-05-31.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Nyckeltal
Fjärde kvartalet: 2023-10-01-2023-12-31

  • Nettoomsättning uppgick till 630 (723) KSEK
  • Rörelseresultat uppgick till -55 482 (-21 559) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -55 578 (-21 505) KSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 642 (-12 457) KSEK

Resultat per aktie:
Resultat per aktie uppgick till -9,72 (-6,45) kr.

Läs hela Bokslutskommuniké 2023 >>

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-18 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.