Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport andra kvartalet 2020

2020-08-31

Under andra kvartalet tecknades fyra nya ramavtal om förvärv av robotiserade produktionslinor. Under perioden meddelade även Energimyndigheten att de satsar 8 miljoner kronor i Absolicons demonstrationsanläggning för solvärme i fjärrvärmenät.

Läs rapporten: Delårsrapport Q2 april – juni

Under andra kvartalet tecknades fyra nya ramavtal – WRT i Peru, Suld i Mongoliet, Enercity i Ecuador, Climatenza i Indien och efter periodens utgång tecknades även ett ramavtal med Pelktec i Ghana. Sammanlagt finns nu åtta ramavtal om produktionslinor. Ramavtalen är inte bindande.

Parallellt med att teckna ramavtal om produktionslinor förhandlar Absolicon tillsammans med bolagets produktionslinje-partners med stora slutkunder. En av de mest spännande processerna är med Greenline Afrika i Sydafrika som förhandlar med världens största bryggerikoncern om en stor solvärmeanläggning.

Energimyndigheten meddelade under perioden att de satsar 8 miljoner kronor på finansiering av Absolicons demonstrationsanläggning på Högslätten i Härnösand med 3000 m2 solfångare inkopplade på fjärrvärmenätet. Det är den största solvärmeanläggning som byggts i Sverige sedan Kungälv år 2000. På sikt planeras även ett säsongslager i Härnösand som kan lagra solvärmen från sommar till vinter.

Under rådande pandemi har Absolicon i stort kunnat fortsätta arbeta enligt plan. I vissa kontakter upplever försäljningsavdelningen att höga chefer blivit lättare att få kontakt med. Pilotinstallationerna har av olika anledningar drabbats av förseningar.

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är nu fullt ut ett affärsutvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med delfinansierade forskning- och utvecklingsprojekt intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.

Bolagets offensiva marknads- och utvecklingssatsning under den pågående pandemin synliggörs via en förstärkning av resurser och därmed även kostnader för konsulter, personal och patenthantering, men även som oförutsedda kostnader i form av frakter.

Under 2020 har en nyemission genomförts som har gett en positiv effekt i det egna kapitalet och som förstärkning av kassan.

Kvartalsrapporten Q2 2020 kan med fördel läsas tillsammans med årsredovisningen 2019 som ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingen.

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Nyckeltal

Andra kvartalet 2020-04-01 – 2020-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 470 (481) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 6 166 (-3 388) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,08 (-2,43) SEK

Första halvåret 2020-01-01 – 2020-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 481 (1 088) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 12 427 (- 8 198) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: – 6,22 (- 5,88) SEK

Läs rapporten: Delårsrapport Q2 april – juni

Dela:
2020-11-23 Read the articlearrow 2020-11-20 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.