Senaste Nytt:

Absolicon

Extra bolagsstämma 22 november 2023

Absolicon Solar Collector AB (publ), org.nr 556929-1957, håller extra bolagsstämma onsdagen den 22 november 2023 kl. 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Rätt att deltaga

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska vara införd som aktieägare i den avEuroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 14 november 2023 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast torsdagen den 16 november 2023.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ombeds anmäla detta till bolaget antingen per e-post till info@absolicon.com, eller per telefon till 0611-55 70 00 på vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. I anmälan ska det uppges aktieägarens namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen till Absolicon Solar Collector AB, Fiskaregatan 11, 871 33 Härnösand eller skickas per e-post till info@absolicon.com. senast
fredagen den 16 november 2023.

Dokument

Fullmaktsformulär

Kallelse 

Styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Teckningsoptionsvillkor TO 1

Teckningsoptionsvillkor TO 2

 

Vid frågor kontakta mig

Namn:

Anna-Sara Bodén

Position:

Executive Assistant

E-post:

annasara.boden@absolicon.com

Telefon:

0611-55 70 00

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.