Senaste Nytt:

Absolicon

Företrädesemission om 120 MSEK i Absolicon: Med sålda produktionslinor, avtal med livsmedelsjättarna och växande volymer blir solvärme en stor och lönsam affär

2023-02-09

Absolicon skrev historia i december 2022 när de på kort tid signerade två avtal om försäljning av produktionslinor med sammanlagt värde om ca 86 MSEK. Absolicon har därmed visat att den globala/lokala affärsmodellen fungerar: marknadsföring till multinationella bolag leder till försäljning av produktionslinor för massproduktion av solfångare. Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemisson om 120 MSEK. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till teckningskursen 90 kr. Teckningsperioden löper från den 23 februari – 20 mars 2023.

Företrädesemission Absolicon 2023 >>

Bakgrund till emissionen

Absolicon skrev historia i december 2022 när avtalen för försäljning av två robotiserade produktionslinor för tillverkning av koncentrerande solfångare skrevs under. Först i Kairo med Creative Power Solutions och strax efter med kanandesiska Phoenix Solar Thermal.

Köpeskillingen för de två produktionslinorna är ca 86 miljoner kronor och tillsammans med materialförsäljning och konsulttjänster förefaller Absolicons målet om 100 miljoner i omsättning 2023 redan inom räckhåll.

De sålda produktionslinorna visar att Absolicons globala/lokala affärsmodell fungerar. Absolicon bygger förtroende globalt för solvärmetekniken hos de multinationella livsmedelsbolagen som skriver avtal om pilotanläggningar och betalar för förstudier, detta leder till försäljning lokalt av robotiserade produktionslinor som massproducerar solfångare till industrierna.

Att gasa eller bromsa är hela tiden utmaningen i ett tillväxtföretag som Absolicon. Att vara först och bygga en ny marknad kräver stora resurser. De tillförda resurserna har givit tydliga resultat: Absolicon har nu två sålda produktionslinor och genomför solvärmeinstallationer hos bryggeriföretagen Carlsberg och Peroni.

Absolicon ska nu ytterligare höja försäljningstrycket med bolagets kraftfulla digitala verktyg som når nyckelpersoner djupt in i storbolagen. Vi har bevisat att detta effektivt bygger marknad för fler lokala produktionslinor. Större volymer och kostnadsminskningar för solvärme ger stora intäktsströmmar till Absolicon.

Vi genomför därför en nyemission och bedömer nu att emissionslikviden skall vara tillräcklig för att nå god lönsamhet i vår försäljning av produktionslinor.

Absolicons framgångar är ett resultat av ett systematiskt arbete med koncentrerad solenergi där strategin successivt förfinats. Kombinationen av världsledande solvärmeteknik, en globalt skalbar affärsmodell och ett skriande behov av förnyelsebar energi inom industrin är en oslagbar uppställning.

Absolicon med partners har skriftliga avsiktsförklaringar, kommersiella avtal eller inkubatoravtal med 7 av de största företagen i världen inom livsmedel och drycker. Livsmedelsindustrin har starka klimatåtaganden, till exempel har Pepsico med 4000 buteljeringsfabriker åtagit sig minska sina utsläpp med 75% till år 2030.

De båda internationella energiorganen IEA och IRENA har båda solvärme som en av de centrala lösningarna för industrier i arbetet att nå 1,5 graders målet. Sammantaget ligger investeringarna mellan 4000 miljarder kronor och 11 000 miljarder kronor. För att nå målen som beskrivs av IRENA och IEA krävs det hundratals produktionslinor för solfångare spridda över hela världen.

Marknaden ligger öppen för Absolicon som ser ett stort intresse för konceptet. De robotiserade ”minifabrikerna” som massproducerar solfångare kommer att revolutionera värmeförsörjningen och ge energi till lägre pris än olja och gas.

Företrädesemisson

När försäljningen av produktionslinor nu tar fart behöver Absolicon ytterligare höja trycket i marknadsföring och försäljning. Bolaget har utvecklat kraftfulla verktyg för att nå nyckelpersoner djupt in i kundernas organisationer. Större volymer och fortsatt utveckling minskar kostnaden för solvärme ytterligare i en positiv spiral.

Styrelsen i Absolicon har därför i februari 2023 beslutat om en företrädesemisson av B-aktier. Vid fullteckning tillförs Absolicon ca 120 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 5 MSEK. Nettolikviden förväntas användas till:

• Försäljning och marknadsföringskostnader: 50%

• Pilotinstallationer med multinationella bolag: 30%

• Forskning & utveckling: 20%

Emissionslikviden bedöms vara tillräcklig för att tillsammans med produktionslinepartners etablera lönsam försäljning på flera marknader och nå god lönsamhet i vår försäljning av produktionslinor.

20 Mkr av emissionen garanteras av Joakim Byström och Olle Olsson. Teckningsgarantierna är ej återkallningsbara med inte säkerställda.

Företrädesemission Absolicon 2023 >>

Tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i emissionen: 2023-02-17

Avstämningsdag:  2023-02-21

Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i emissionen: 2023-02-20

Teckningsperiod: 2023-02-23 – 2023-03-20

Handel med teckningsrätter:  2023-02-23 – 2023-03-15

Handel med BTA: 2023-02-23 – till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket

Teckningsresultatet offentliggörs: 2023-03-22 (på eftermiddagen)

Emissionen registreras på Bolagsverket: Beräknas ske vecka 15

Emissionsvillkor

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny B-aktie till teckningskursen 90 kr. Teckningsperioden löper från den 23 februari till och med den 20 mars 2023.

Emissionen omfattar högst 1 333 722 aktier, varvid antalet aktier ökar från 3 334 305 aktier till 4 668 027 aktier. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 1 333 722 kr till 4 668 027 kr.

Tilldelningsprinciper

Om inte alla teckningsrätter används för teckning av nya B-aktier skall styrelsen besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan företrädesrätt enligt följande.

I första hand och i syfte att uppnå en god ägarspridning skall tilldelning av B-aktier tecknade utan företräde, ske till var och en som tecknat utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning skall ske med 20 aktier vardera. Vid överteckning skall tilldelning ske genom lottning.  

I andra hand till de som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal B-aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd i teckningsrätter ske till dem som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt 20 MSEK, motsvarande 17% av teckningsbeloppet från Bolagets vd och huvudägare Joakim Byström samt styrelseledamot Olle Olsson. Bolaget har ej begärt säkerhet för fullgörandet av garantierna.

2023-02-17: Förtydligande gällande garantiförbindelser

Betalning av tecknade B-aktier

Betalning av B-aktier tecknade med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av B-aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast fem bankdagar efter sista teckningsdag.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Marknadsföring under emissionsperioden

Hittills har alla Absolicons emissioner varit övertecknade. Det beror delvis på att bolaget har ett inarbetat system för att under teckningsperioden mycket kostnadseffektivt nå ut med information om verksamheten i Sverige. Med helsidesannonser i dagspress, e-nyhetsbrev, poddar och internetannonsering når Absolicons marknadsföring hundratusentals människor.

En viktig del i Absolicons mission är utbildning om värdet med solvärme och där arbetar vi med Absolicons eget magasin som kommer ut för åttonde året och trycks i drygt 70 000 exemplar. Magasinet går till alla aktieägare, men skickas även ut med Aktiespararen och finns i Placeringsguiden.

Absolicon Magasinet 2023 kan redan nu laddas ner på: absolicon.se/magasinet

Marknadsföringskampanjens final kommer på Absolicondagen den 18 mars där vi bjuder in alla aktieägare till Härnösand för en gala på teatern och besök i produktionslinan och på våra installationer.

Företrädesemission Absolicon 2023 >>

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 16:48 CET.

Dela:
2023-12-04 Read the articlearrow 2023-11-30 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.