Senaste Nytt:

Absolicon

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

2022-05-23

Styrelsen och valberedningen presenterar förslag till beslut vid bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls måndag 13 juni 2022 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand. Kallelse publicerades i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar den 13 maj.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen finns på www.absolicon.com där även Årsredovisningen 2021 som publicerades 19 maj 2022 återfinns. Sammanfattning av förslagen:

 • Styrelsen föreslår ingen utdelning utan förlusten balanseras i ny räkning.
 • Styrelsen föreslår en riktad nyemission av högst 3913 aktier enligt överenskommelse med garanter i företrädesemissionen
 • Styrelsen föreslår att i bolagsordningen införa regler för A- och B-aktier där A aktier har 10 röster och B-aktier har en (1) röst på årsstämman.
 • Alla befintliga aktier blir B-aktier som handlas på Spotlight NEXT. Aktieägare kan inom 2 månader påkalla omvandling till A-aktier.
 • Aktiekapitalgränser ändras till lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.
 • Styrelsen föreslår att förnya bemyndigande att genomföra nyemissioner.
 • Valberedningen föreslår att välja Malte Frisk, styrelseordförande (omval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (omval) för tiden intill nästa årsstämma.
 • Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsearbete, 10 000 kr per fysiskt möte.
 • Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.
 • Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Kristoffer Bodin som huvudansvarig revisor.
 • Styrelsen föreslår att anta förslaget till arbetsordning för valberedning vilket är oförändrat sedan föregående år.

Beslut om bemyndigande samt beslut om ändring av bolagsordningen kräver att respektive förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Handlingar inför stämma 2022 >>

Dela:
2022-06-16 Read the articlearrow 2022-06-15 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.