Senaste Nytt:

Absolicon

Framläggande av handlingar inför bolagsstämma 12 maj 2021

2021-04-21

Styrelsen och valberedningen presenterar förslag till beslut vid bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 12 maj 2021 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Styrelsen och valberedningen presenterar förslag till beslut vid bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 12 maj 2021 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen finns som bilaga. Årsredovisningen har publicerats och finns på bolagets hemsida. I kallelsen till bolagsstämman den 12 maj 2021 lämnades förslag till beslut. Sammanfattning av förslag inför stämman:

  • Punkt 10b: Styrelsen föreslår ingen utdelning utan förlusten balanseras i ny räkning.
  • Punkt 11: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner.
  • Punkt 11: Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
  • Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
  • Punkt 14: Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Punkt 15: Valberedningen föreslår att 10 000 kr skall utgå i arvode per möte oavsett om de är fysiska möten eller distansmöten. Planerade fysiska möten som under pandemin har hållits som distansmöten skall retroaktivt ersättas som fysiska möten.
  • Punkt 15: Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.
  • Punkt 16: Valberedningen föreslår att välja Malte Frisk, styrelseordförande (omval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (omval) för tiden intill nästa årsstämma.
  • Punkt 16: Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.
  • Punkt 17: Styrelsen föreslår att anta förslaget till arbetsordning för valberedning vilket är oförändrat sedan föregående år.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen bifogas som bilagor.

Styrelses ambition är att stämman webbsänds och en fullmakt för att delta genom ombud bifogas.

Handlingarna går att hämta här: Årsstämma 2021 >>

Dela:
2021-05-05 Read the articlearrow 2021-05-05 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.