Senaste Nytt:

Absolicon

Kallelse till årsstämma fredag 14 juni 2024

2024-05-17

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ), 556929-1957, hålls fredag 14 juni 2024 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 juni 2024 och bör anmäla sitt deltagande i årsstämman senast den 12 juni 2024.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 5 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast andra bankdagen efter 5 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras antingen på telefon 0611-557000, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.absolicon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringspersoner.

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Redogörelse av styrelsens arbete.

7) Verkställande direktörens anförande.

8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.

10) Beslut om

       a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

       b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

       c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

11) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.

12) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

13) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

15) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

16) Förslag till principer för utseende av valberedning.

17) Ändring av bolagsordningen – antal aktier

18) Förslag om bemyndigande.

19) Övriga frågor.

20) Stämmans avslutande.

Hjärtligt välkomna till Absolicons årsstämma!

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10b: Dispositioner beträffande vinst eller förlust. Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning.

Punkt 12: Valberedningen föreslår fyra ledamöter och inga suppleanter

Punkt 13: Styrelsen föreslår att ersättning skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen skall vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde. Alla anställda på Absolicon har även del i ett bonusprogram baserat på vinsten från sålda produktionslinor, som fördelas baserat på antalet timmar arbetade.

Punkt 16: Förslag till arbetsordning valberedningen

Årsstämman uppdrar åt Styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. 

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. 

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Punkt 17: Ändring av bolagsordningen – antal aktier

Nuvarande skrivning: Aktiekapitalet utgör lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 400 000 stycken och högst 9 600 000 stycken.

Ny skrivning: Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

Punkt 18: Bemyndigande om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner. Sådan nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna eller optionerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med ägarspridning, garantiarvoden och strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.absolicon.se, samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 322 503 A-aktier som berättigar till tio röster per aktie och 5 491 735 B-aktier som berättigar till en röst per aktie. Totala antalet är 5 814 238 aktier.

UPPLYSNINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar kan på förhand sändas per post till Absolicon, Fiskaregatan 11, 87133 HÄRNÖSAND eller via e-post till info@absolicon.com.

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.