Senaste Nytt:

Absolicon

Kallelse till årsstämma onsdag 12 maj 2021

2021-04-09

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ), 556929-1957, hålls onsdag 12 maj 2021 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand. Det är bolagets ambition att webbsända stämman för att möjliggöra deltagande på distans. Ett förfarande för att rösta genom ett ombud på plats på stämman kommer att erbjudas aktieägare som ej kan delta.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag 4 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdag den 11 maj klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 0611-557000, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1)  Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Redogörelse av styrelsens arbete.

7) Verkställande direktörens anförande.

8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.

10) Beslut om

       a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

       b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

       c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

11) Förslag om bemyndigande.

12) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.

13) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

14) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

16) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

17) Förslag till principer för utseende av valberedning.

18) Övriga frågor.

19) Stämmans avslutande.

Hjärtligt välkomna till Absolicons årsstämma!

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10b: Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning

Punkt 11: Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner. Sådan nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.absolicon.se, senast från och med den 21 april 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner (punkt 11) krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 1 998 650, aktier som berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Absolicon, Fiskaregatan 11, 87133 HÄRNÖSAND eller via e-post till info@absolicon.com senast den 21 april. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på ”hemsidan” senast den 28 april. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Dela:
2021-09-30 Read the articlearrow 2021-09-24 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.