Senaste Nytt:

Absolicon

Kommuniké från årsstämma 2024

2024-06-14

Absolicons stämma valde in de nya styrelseledamöterna Ingmar Rentzhog och Joao Gomes. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Årets stämma genomfördes på Fiskaregatan 11 i Härnösand. Stämman öppnades av Olle Olsson. Under stämman höll vd Joakim Byström en genomgång av årsredovisningen och revisor Kristoffer Bodin (KPMG) presenterade revisionsarbetet.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

 • Lena Nordlander valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var ägare med aktier som representerande 2 626 393 röster (30%) av totalt 8 716 765 röster representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.
 • Stämman beslutade om ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade om ersättning till styrelsens ledamöter enligt valberedningens förslag.
 • Stämman beslutade att anta arbetsordning och principer för utseende av valberedning enligt förslag i kallelsen.
 • Stämman beslutade enligt kallelse att ändra skrivning gällande antal aktier i bolagsordningen. Ny skrivning: Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.
 • Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Olle Olsson till styrelseordförande (omval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Ingmar Rentzhog, ledamot (nyval) och Joao Gomes, ledamot (nyval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor. Stämman riktade ett varmt tack till Stefan Johansson och Anna Sundgren för deras tid som styrelseledamöter, och ser fram emot fortsatt samarbete i Absolicons Advisory board.

Alla beslut var enhälliga.

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.