Senaste Nytt:

Absolicon

Kommuniké från årsstämma

2022-06-13

Absolicons stämma fattade beslut om att införa A- och B-aktier i bolagsordningen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Årets stämma genomfördes på Fiskaregatan 11 i Härnösand med en mindre skara aktieägare. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Malte Frisk. Under stämman höll vd Joakim Byström en genomgång av årsredovisningen och revisor Lars Skoglund (KPMG) presenterade revisionsarbetet.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

* Eva Nordlander valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var ca 368 352 aktier (11%) av totalt 3 330 392 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.

* Stämman beslutade om riktad nyemission om 3 913 aktier till kursen 115 kr riktad till garanterna Eniara AB och Olle Olsson för att kvittas mot skuld enligt styrelsen förslag.

* Stämman antog ny bolagsordning med A- och B-aktier samt beslutade att bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras till lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor enligt styrelsen förslag. Alla nuvarande aktier blir B-aktier som handlas på SPOTLIGHT NEXT. Aktieägare kan inom två månader från bolagsordningens registrering genom anmälan omvandla sina aktier till A-aktier. A-aktier kan alltid efter ansökan till bolagets styrelse omvandlas tillbaka till B-aktier. 

* Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner.

* Stämman antog riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

* För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Malte Frisk till styrelseordförande (omval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval), Olle Olsson (omval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor. Noteras att Lars Skoglund som varit bolagets revisor i 10 år efterträds av Kristoffer Bodin.

* Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt förslag i kallelsen.

Alla beslut var enhälliga.

Dela:
2023-05-22 Read the articlearrow 2023-05-19 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.