Senaste Nytt:

Absolicon

Kommuniké från extra bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB

2023-11-22

Absolicon Solar Collector AB (publ), org.nr 556929-1957, höll idag, onsdagen den 22 november 2023, en extra bolagsstämma där följande beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för aktieägarna. 

Den extra bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut av den 3 november 2023 om nyemission av aktier av serie B och teckningsoptioner (s.k. units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor. Varje Unit består av tolv (12) nya aktier av serie B, två (2) teckningsoptioner av serie TO 1B samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 2B, vilket innebär att högst 3 058 596 aktier av serie B och högst 509 766 teckningsoptioner av serie TO 1B respektive högst 509 766 teckningsoptioner av serie TO 2B kan komma att ges ut.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 4 078 128 kronor (varav högst 3 058 596 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier av serie B, och högst 509 766 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO 1B respektive högst 509 766 är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO 2B.

 • Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen onsdagen den 29 november 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier, oavsett serie, innehavaren förut äger.
   
 • En (1) befintlig aktie, oavsett serie, berättigar till en (1) uniträtt. Femton (15) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit.
   
 • Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier och/eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
   
 • Teckningskursen per Unit är 180 kronor, motsvarande en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
   
 • Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 december 2023 till och med den 15 december 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
   
 • Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units.
   
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1B kan äga rum under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2B kan äga rum under perioden från och med den 30 november 2026 till och med den 15 december 2026.
   
 • En (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget och teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 18 november 2024 till och med 29 november 2024, dock inte till en teckningskurs lägre än aktiernas kvotvärde eller högre än 30 kronor per aktie. En (1) teckningsoption av serie TO 2B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 60 kronor per aktie. 
   
 • För teckningsoptionerna av serie TO 1B och TO 2B gäller i övrigt sedvanliga villkor för marknadsnoterade teckningsoptioner avseende bl.a. omräkning.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades enhälligt

Ytterligare information från den extra bolagsstämman 

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1B och TO 2B, finns tillgängliga på bolagets hemsida www.absolicon.com.

Dela:
2024-02-27 Read the articlearrow 2024-01-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.