Senaste Nytt:

Absolicon

Marknadsuppdatering inför aktieägarträff 6 mars

2023-03-06

Under Absolicons pågående företrädesemission kommer många frågor om vilka bolag som kommer köpa kommande produktionslinor och när. Inför den digitala aktieägarträffen måndag den 6 mars kl. 18:30 presenterar Absolicon fylligare information från ett urval av de bolag som arbetar med Absolicon för att förvärva produktionslinor och där order skulle kunna komma under 2023. Anmälan till eventet sker på www.absolicon.com/anmalan23

Markandsuppdateringen om företag som siktar på att köpa robotiserade produktionslinor för massproduktion av solfångare kompletterar tidigare offentliggjorda nyheter. Samtliga uppräknade företag nedan, utom ZESA I Zimbabwe, har skrivit ramavtal med Absolicon som beskriver hur processen för att köpa en produktionslina går till och där pris och villkor är fastslagna. Processen med Phoenix från tecknande av ramavtal till tecknande av köpeavtal tog 14 månader med Phoenix i Kanada och 11 månader med CPS i Egypten.

1. Sisener i Spanien

Sisener Ingenieros är Absolicon senast tecknade ramavtal som gäller installation av en produktionslina för solfångaren Absolicon T160 på den iberiska halvön. Sisener Ingenieros är ett företag specialiserat på ingenjörs- och konsulttjänster inom energiområdet, samt infrastrukturer och projekt för cirkulär ekonomi.

Sisener Ingenieros har i samband med ramavtalet givit en betalningsgaranti om 1,5 MSEK som gäller i 6 månader. Efter den tiden ska Sisener antingen köpa en produktionslina, avsluta samarbetet eller förhandla fram en förlängning. Under februari kom fyra ingenjörer från Sisener till Sverige för utbildning och samordning av försäljningsarbete. Bland de projekt som diskuteras finns ett mindre fjärrvärmeprojekt och ett solfångarfält på 30 000 m2.

2. Ideal-E i Italien

Företaget Ideal-E har köpt en industrilokal lämplig för produktionslinan och har en säljare under utbildning hos Absolicon. I Italien finns generösa stöd till minskning av förbränningen av fossila bränslen, men stöden omgärdas av regler gällande hur stor andel som skall minskas och har kort tidsram. Absolicon har tillsammans med Ideal-E identifierat flera intressanta kunder i Italien. Framför allt är det expansion av solfångarfältet hos Peroni i Bari som ligger i korten.

Företaget har en plan för finansiering av produktionslinan men en av finansieringsansökningarna beviljades inte vilket fördröjt processen.

3. Greenline Africa i Sydafrika

Greenline i Sydafrika som är en av våra tidiga produktionslinepartner byggt upp en imponerande pipeline i Sydafrika med potentiella kunder. Det har inneburit att försäljning av förstudier till flera olika företagsgrupper där Absolicon fått betalt för att beskriva hur solvärme kan implanteras i olika fabriker. För det multinationella dryck och livsmedelsföretaget Pepsico har Absolicon studerat tre olika fabriker och där finns konkret intresse att gå vidare med solvärmeinstallationer. Pepsico har i Sydafrika 62 anläggningar och globalt 4000 buteljeringsfabriker.

Tillsammans med Anheuser-Busch InBev (ABI) har Absolicon och Greenline utformat ett projektförslag för solvärme på ett nybyggt bryggeri i Mocambique, och Greenline har fått en första delbetalning. Men trots bra framdrift under våren 2022 är projektet vilande, och nu är det bryggerijättens dotterbolag i Mexico som gör första solvärmeinstallationen.

Greenline har en del av finansieringen av produktionslinan klar genom en offentlig fond, och förhandlar sedan några veckor med en företagsgrupp intresserade av att gå in i solvärmebranschen. Greenline kommer till Sverige med investeraren under april månad för vidare diskussioner.

4. Citrus i Mexico

Det mexikanska solvärmebolaget Citrus har lång erfarenhet av att bygga solvärmeinstallationer hos industrier. Hösten 2022 beställde de solfångare från Absolicon för tre mindre industriinstallationer i Mexico. Anläggningarna skall ge referenser och grunda för större installationer. De senaste månaderna har Citrus förhandlat med en stor mexikansk industrigrupp som är intresserade av att investera i Citrus och finansiera en produktionslina.

Parallellt har Absolicon och Grupo Modelo, del av Anheuser-Busch InBev, tecknat avtal om en solvärmeinstallation i Mexiko. Den fulla potentialen för solvärmeinstallationer vid Grupo Modelo-anläggningar i Mexiko överstiger 180 000 kvadratmeter. Solfångarfältets design utreds nu och installation förväntas påbörjas under 2023 tillsammans med Citrus.

5. Climatenza i Indien

I Indien arbetar företaget Climatenza tillsammans med Absolicon i ett projekt för solvärme på en kemifabrik som tillhör ett dotterbolag till det indiska konglomeratet TATA. Byggnaden som solfångarna skall stå på håller fortfarande på att uppföras, och installationen beräknas ske senare under 2023. Climatenza uppger att de hittat en investerare som vill finansiera produktionslinan i Indien.

Climatenza i kombination med Absolicons solfångare T160 har antagits till ett inkubatorprogram ”100+ Accelerator” som drivs av ABI, The Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive och Unilever. Programmet syftar till att minska klimat- och miljöpåverkan hos de multinationella bolagen genom att ge teknikföretag en gräddfil till beslutsfattare och inköpare.

6. Planet Soar i Frankrike

Frankrike är ett land med goda förutsättningar, speciellt i södra delen av landet. Planet Soar har fått ett investeringsstöd beviljat för uppförande av en produktionslina och även säkrat en tomt där fabriksbyggnaden skulle uppföras. Hösten 2022 var det långa leveranstider på elektronikkomponenter och Planet Soar ingick därför avtal med Absolicon om att betala 1 MSEK mot en bankgaranti så att Absolicon kunde beställa kritiska delar till solfångaren.

Till skillnad från många andra partners har Planet Soar ännu inte lyckat bygga upp tillräcklig pipeline av intresserade kunder och fortsatt arbete att säkra finansiering av produktionslinan har gått långsamt. Planet Soar och Absolicon har därför kommit överens om att de inköpta komponenterna istället kommer att användas till Creative Power Solutions i Egypten som beställde en produktionslina i december 2022.

7. Ariya Finergy i Kenya

Kenya är en potentiellt mycket stor värmemarknad. Landet är världens tredje störst teproducent och exporterar 500 000 ton te varje år. För att torka ett ton te behöver man elda fem ton ved. Ariya Finergy avropade första delen av ramavtalet genom köpet av en pilotanläggning till IberAfrica som driftsattes under 2022.

Absolicon arbetar med en installation hos en av Kooperationen KTDA:s tefabriker i tedistriktet kring Kericho. Solfångarna är sedan 2022 i Kenya, men den lokal installatören har haft motgångar och projektet har gått långsamt. Ariya Finergy är en kompetent partner, men har haft fokus på annat håll. Det saknas idag både finansiering och pipeline med kunder för en produktionslina.

EU har dock utlovat investeringar om 150 miljarder Euro (1500 miljarder kronor) för Afrika. Tillsammans har Absolicon och Ariya sökt EU-medel som skulle säkrat en produktionslina i Kenya, men ansökan blev inte beviljad den omgången. Med landets fokus på att skydda sina skogar och det olämpliga i att elda för att producera värme i soliga Kenya ser Absolicon fortsatt positivt på en produktionslina i Kenya.

8. ZESA i Zimbabwe

Det statliga elbolaget in Zimbabwe, ZESA, har uttryckt intresse att köpa en produktionslina från Absolicon. Landet har en akut elkris, men använder av historiska orsaker el i industrier för att producera värme. En produktionslina från Absolicon skulle göra möjligt för landet att producera sina egna solfångare. ZESA är också intresserade av att exportera solfångare till andra länder, och menar att de har finansieringen klar.

Efter ett initialt besök från bolagets ledning och Zimbabwes ambassadör har en delegation med chefer fått utbildning i hur man driver en produktionslina och installerar solfångare. I februari 2023 kom sedan en delegation från Zimbabwes parlament om 11 personer med fyra parlamentsledamöter från Energiutskottet och fyra ledamöter från Miljöutskottet enkom till Sverige för att besöka Absolicon.

Sålda produktionslinor

Creative Power Solutions (CPS) i Egypten

Processen började i inledningen av 2022 då Creative Power Solutions (CPS) tecknade ett ramavtal med Absolicon för etablering av en produktionslina för solfångaren Absolicon T160 som exklusiv partner i Egypten. I slutet av året mottog CPS finansiering motsvarande 2,7 miljoner euro från KfW Development Bank genom The Facility Investing for Employment (IFE). I december 2022 tecknades så avtal om förvärv av en produktionslina från Absolicon.

Värdet av försäljningen motsvarar 3,7 miljoner euro (ca 41 miljoner kronor). Absolicon planerar kunna leverera produktionslinan till Egypten under 2023 och produktionsstart tidigt under 2024.

Ett uppdrag som CPS har i Egypten är att driva ett 600 MWe värmekraftverk där man delar på effektivitetsvinster med ägaren, den egyptiska staten. Teamet på kraftverket identifierade snabbt att Absolicons teknologi kan ge stora förbättringar av bränsleeffektiviteten och där planeras 14 000 m2 solfångare. I ett nästa steg förutspås liknande möjligheter inom hela elkraftindustrin. I Egypten är den samlade effekten i termiska kraftverk 53 000 MWe.

Förutom att arbeta med energieffektivitet i kraftverk kommer företagen också att arbeta mot industriella nyckelsegment i Egypten. De kundkategorier som CPS siktar på är kraftverk, avsaltning, livsmedelsindustri, textilindustri och kemikalieindustri.

Absolicon beräkningar visar att redan när enstaka smala industrinischer i Egypten börjar investera i koncentrerande solfångare så räcker produktionskapaciteten från en enda produktionslina inte långt, utan CPS skulle behöver betydligt fler.

Phoenix Solar Thermal

I november 2021 tecknade Absolicon och PST i Kanada ett ramavtal om förvärv av en produktionslina för Absolicons koncentrerande solfångare i Kanada och som en del av detta avtal betalade PST 100 000 euro mot en bankgaranti i början av 2022. I december 2022 skrev Phoenix på köpeavtalet.

Phoenix är en del av CEM Group, en familjeägd företagsgrupp som arbetar med energiteknisk rådgivning och projektutveckling i Nordamerika. De har framgångsrikt har skapat en imponerande pipeline av potentiella kunder och förhandlar nu om ett solfångarfält om 30 000 m2 till ett av de multinationella företag som Absolicon introducerat.

En första betalning enligt avtalet har redan gjorts om 100 000 euro (ca 1,1 miljoner kronor). Den återstående betalningen på 3,9 miljoner euro (ca 44 miljoner kronor) kommer att inledas inom 9 månader från den första betalningen, villkorat av att köparen fullt ut kan finansiera produktionslinan. Phoenix arbetar med kundsegment inom livsmedelsindustri, pappersmassa & papper, kemikalieindustri, fjärrvärme och bilindustri.

Absolicon räknar med att ha fabriksinspektion av produktionslinan i Sverige i slutet av 2023 och att produktionen kan starta i Kanada första halvåret 2024. Med den pipeline som redan utvecklats i Nordamerika planerar Absolicon för att Phoenix kommer behöva ytterligare produktionslinor under 2024/2025.

Anmälan till Absolicondagen Online den 6 mars kl 18:30 sker på www.absolicon.com/anmalan23

Dela:
2023-12-04 Read the articlearrow 2023-11-30 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.