Senaste Nytt:

Absolicon

Phoenix Solar Thermal tecknar ramavtal med Absolicon för etablering av produktionslina i Kanada

2021-11-09

Phoenix Solar Thermal Inc., ett företag inom CEM, har tecknat ett ramavtal med Absolicon för etablering av en produktionslina för solfångaren T160 i Kanada. CEM och dess dotterbolag ("CEM Group") är en grupp familjeägda konsultbolag inom termiska energilösningar och specialkonstruerade energisystem i Nordamerika. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner SEK plus en månatlig licensavgift på cirka 300 SEK/såld solfångare och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas och de åtgärder som ska vidtas innan ett bindande avtal om förvärv av produktionslinan kan undertecknas.

Marknadspotential

Kanada har många platser med hög solstrålning. Den potentiella marknaden i Kanada, för en produktionslina som producerar Absolicons solfångare T160 uppgår till 10 miljoner kvm, motsvarande 2 miljoner solfångare eller 5 GWth, vilket minskar koldioxidutsläppen inom industrisektorn i Kanada då användningen av fossila bränslen ersätts som energikälla.

Under de senaste 20 åren har CEM Group etablerat sig som framgångsrik leverantör av termiska energilösningar genom framträdande projektutveckling, ingenjörskonst och konstruktion. Som medlem i CEM Group kommer Phoenix Solar Thermal att fokusera på utveckling, finansiering och konstruktion av solvärmeprojekt för industriella och institutionella värmeanvändare.

Absolicon och Phoenix Solar Thermal har tecknat ett ramavtal för etablering av en produktionslina i Kanada för att förse regionen med avancerade solfångare.

Samarbetet bygger på gruppens kvalificerade erfarenhet av termisk energi som utvecklare av specialkonstruerade energisystem för kunder i regionen.

De största segmenten i regionen är:

  • Pappersindustri
  • Livsmedelsindustri
  • Gruvdrift
  • Kemikalieindustri

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan är försedd med två sexaxlade robotar och har en kapacitet att producera 50 MW (18 000 solfångare) per år. Tillsammans med hårdvaran erbjuder Absolicon konsultstöd för marknadsföring och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och verksamhet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner SEK.

2. Licens att tillverka T160

För rätten att tillverka T160 enligt Absolicons immaterialrättsliga skydd, delta i framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke gäller en månatlig licensavgift om cirka 300 SEK /såld solfångare.

Produktionslinan i full produktion producerar 50 MW solfångare (18 000 solfångare) per år med ett försäljningsvärde motsvarande 200–250 miljoner SEK vilket med licensavgift på cirka 300 SEK/ såld solfångare skulle innebära cirka 5 000 000 SEK per år i licensintäkter. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid för Phoenix Solar Thermal att utveckla solvärmemarknaden för industrier i regionen så att dessa volymer kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång till patenterade komponenter och högkvalitativa ingångar som delvis tillverkas i Kanada eller lokalt på installationsplatsen.

Vid full produktion måste produktionslinan köpa material för omkring 100–150 miljoner SEK per år där 30–40 procent av inköpen kan gå via Absolicon och 60 – 70 procent från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror till viss del på resultatet av Absolicons pågående materiella investering.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas och de åtgärder som ska vidtas innan ett bindande avtal om förvärv av produktionslinan kan undertecknas. Absolicon uppskattar idag att avtalets försäljningsvärde ligger i den nedre delen av intervallet 40–50 miljoner SEK. Ramavtalet stadgar inte några bindande miniminivåer som innebär att Phoenix Solar Thermal är skyldig att beställa för ett visst värde. Det uppskattade värdet av ett bindande avtal kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet.

Om Phoenix Solar Thermal inte uppfyller sina åtaganden i alla skeden förlorar de rätten att slutföra förvärvet och har sedan möjlighet att återkräva en del av köpeskillingen, men aldrig för Absolicons uppkomna kostnader.

Nästa steg

Samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och fortsätter med utbildning och strategiarbete. Efter detta kommer ett mer detaljerat kontrakt att upprättas och framtida utbetalningar kommer att ske steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

Dela:
2022-01-20 Read the articlearrow 2022-01-17 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.