Senaste Nytt:

Absolicon

Sista dag för handel med BTU i Absolicon

2024-01-17

Absolicon Solar Collector AB (”Absolicon” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B samt teckningsoptioner av serie TO 2B (”Units”), som avslutades den 15 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 62 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B samt av serie TO 2B. Sista dag för handel med BTU är den 22 januari 2024. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 24 januari 2024, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B samt av serie TO 2B. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 26 januari 2024.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ABSOLICON SOLAR COLLECTOR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet i Absolicon ökar med 1 894 932,00 SEK genom emission av 1 894 932 B-aktier. Efter Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 5 718 190,00 SEK och antalet aktier uppgår till till totalt 5 718 190 aktier.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1B i sammandrag:

Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1B kommer att löpa från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024, dock inte till en teckningskurs högre än 30,00 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 1B kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 315 822,0 SEK och antalet aktier med 315 822 B-aktier. Bolaget kan därmed komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2B i sammandrag:

Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2B kommer att löpa från och med den 30 november 2026 till och med den 15 december 2026. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 60,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 2B kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 315 822,0 SEK och antalet aktier med 315 822 B-aktier. Bolaget kan därmed komma att tillföras ytterligare högst cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Absolicon i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.