Senaste Nytt:

Absolicon

Värderingsuppdatering – analyser, täckningsbidrag och framtida värdering

2023-03-15

Fyra analyser har gjorts på Absolicon den senaste tiden. De belyser den marknad som Absolicon arbetar på och gör olika uppskattningar av bolagets värde. Värderingarna baseras på antaganden om marginaler. Täckningsbidraget för leveransen av produktionslinan till Egypten uppskattas idag bli 56%. Värmeproduktionen från solfångarfältet hos Carlsberg överensstämmer mycket exakt med den teoretiskt beräknade prestandan hos solfångarna. IEA och IRENA har beräkningar för installationer av solfångare inom industrin. Med antaganden om Absolicons andel av den volymen kan en uppskattning av Absolicons framtida värde beräknas.

Analyser av Absolicon publicerade första kvartalet

Affärsvärlden (2023-01-18) gör en lättläst analys som belyser bolaget från flera håll. Madeleine Lundberg konstaterar att det är inte helt lätt att hitta en rättvis värdering för denna typ av bolag. Men i ett scenario där Absolicon når omsättningsmålet på 100 Mkr får aktien en låg värdering, P/S runt 2,8x. I ett framtida optimistiskt scenario, där ett eller flera avtal med stora multinationella livsmedelsjättar kommit igång, kanske bolaget kan omsätta runt 200 Mkr. Analysen spekulerar i att marknaden kan betala 5 gånger omsättningen för ett sådant bolag vilket skulle ge ett bolagsvärde på 1000 miljoner.

Analysguiden (2023-03-13) som produceras av Aktiespararna med analytiker Joakim Kindahl menar att med dagens stora fokus på energisäkerhet och koldioxidbesparingar ligger Absolicons produkt rätt i tiden. Analysguiden konstaterar att om Absolicon rider på den framgångsvåg man skapat under senare delen av 2022 ser framtiden ljus ut. Analysguiden justerar sitt basscenario som en konsekvens av högre ränteläge samt förväntad utspädning i den nyemission som pågår för tillfället från 165 kr per aktie till 150 kr per aktie men upprepar att uppsidan är mycket stor i ett positivt scenario med upprepade försäljningsframgångar av produktionslinor. Analysen ingår i paket med tjänster från Aktiespararna som Absolicon betalar för.

Kalqyl (2023-02-22) menar att försäljningen av två produktionslinor i fjärde kvartalet 2022 är mycket positivt finansiellt och ett viktigt bevis för Absolicons produkt. I sin analys gör analytiker Erik Lundberg en detaljerad analys av intäkter 2023 och 2024 med antagna marginaler för försäljning av produktionslinor, material till solfångare och licensintäkter. I huvudscenariot blir aktiekursen 140,9 kr. Analysen är en del av de tjänster som Absolicon betalar för som listad på premiumsegmentet Spotlight NEXT.

Tradevenue (2023-03-13) menar att försäljningen av två produktionslinor om 86 MSEK är ett styrkebesked och bådar gott inför framtiden. I snabbanalysen gör Tradevenue antaganden om tre försålda och levererade linor under 2024 och fyra linor under 2025. Det ger P/S år 2024 om 1,8. Analysen konstaterar att även om prognoserna för 2024 och framför allt 2025 måste betraktas med betydligt större osäkerhet framstår värderingen som mycket låg speciellt i relation till det stora antalet bolag i energibesparingssektorn. Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon.

Uppskattning av täckningsbidrag för sålda produktionslinor

Analytikerna har antagit ca 50% täckningsbidrag för sålda produktionslinor. Högt täckningsbidrag på de robotiserade produktionslinorna som levereras tillsammans med ABB är en av grundbultarna i Absolicons affärsidé. Just nu är det beräknade täckningsbidraget för leveransen av produktionslina till Egypten 56% vilket är i linje med vad som tidigare rapporterats.

Prestanda på leverans av solfångare till de multinationella bolagen

En utgångspunkt för värderingarna är naturligtvis att Absolicons teknik håller vad den lovar. Historiskt har teknikbolag inom miljötekniksektorn inte alltid lyckats uppfylla högt ställda förväntningar på de produkter som levereras.

Absolicon har dock lång erfarenhet med solvärmeinstallationer som nu varit i drift i mer än 10 år med god överenstämmelse mellan producerad energi och prognos.

Absolicons Solar Thermal Park i Härnösand, som nyligen blev märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”, levererar värme till fjärrvärmenätet. Installationen har levererat inom några procent från beräknad energiproduktion.

För solfångarfältet på Carlsbergs bryggeri i Grekland har tester uppmätt utfallet av producerad värme mycket exakt i överensstämmelse med den teoretiska prestandan på solfångarna. Installationen hos Peroni i Italien är just nu under driftsättning.

Marknad och värdering av Absolicon i framtiden

De internationella energiorganen IEA och IRENA har båda gjort uppskattningar om vilken volym av solfångare som bör installeras inom industrin om vi skall klara 1,5 graders målet. IRENA har i sin rapport ”1,5 degree pathway” antagit att 1272 miljoner kvadratmeter solfångare installeras till år 2030 vilket motsvarar investeringar om ca 4000 miljarder kronor. Investeringarna kan upplevas halsbrytande, men om de fossila bränslena skall ersättas med utrustning för förnyelsebar energi blir det ofrånkomligen dessa enorma investeringar.

Absolicon är idag det enda bolaget i världen med ett koncept för snabb global utrullning av produktionskapacitet för koncentrerande solfångare som kan leverera värme och ånga till industrier. Solfångare och produktionslina är skyddad av 86 patent sökta eller beviljade i 12 patentfamiljer där 69 patent redan är beviljade. År 2024 räknar Absolicon med att ha över 100 patent sökta eller beviljade.

Med antagande att den globala installationsvolymen av solfångare ett år i början av 2030-talet är 100 miljoner kvadratmeter och med det försiktiga antagandet att Absolicon tagit 10% av den volymen skulle det innebära 100 sålda produktionslinor i drift, där var och en producerar 100 000 m2 solfångare per år.

De 100 sålda produktionslinorna skulle ha inbringat 4 till 5 miljarder i försäljningsintäkter. Den löpande leveransen av material till solfångarproduktionen skulle vara ca 10 miljarder per år där Absolicon kan stå för drygt 30%. Licensintäkterna från produktionslinorna skulle vara mellan 500 och 1000 miljoner per år.

En värdering skulle baseras på framtida täckningsbidrag och den andel av affären som Absolicon kommer att ta vilket är mycket svårt att uppskatta idag. Men med intäkter om 4 miljarder och ett P/S om 5 skulle Absolicon vid den tidpunkten värderas till 20 miljarder kronor.

Länkar till analyser
https://www.affarsvarlden.se/analys/absolicon-solig-start-pa-2023
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-absolicon-forsta-tva-linor-salda
https://tradevenue.se/artiklar/absolicon-analys-3316
https://kalqyl.se/sites/default/files/2023-02/Absolicon_Rapportkommentar%20Q4.pdf

Länk till IRENA World Energy transition outlook – 1,5 degree pathway (sidan 76)
https://irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022

Dela:
2024-05-20 Read the articlearrow 2024-05-17 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.