Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport andra kvartalet 2022

2022-08-31

Absolicon avslutade under andra kvartalet sin företrädesemission, som tecknades till 124 %. Under kvartalet tecknade Birra Peroni avtal om att påbörja förberedelserna för ett solfångarfält i Bari, Italien. Av de partners som tecknat ramavtal för en produktionslina var det under andra kvartalet flera partners som kommit så långt i processen att de kan teckna köpeavtal. I andra kvartalsrapporten presenterar Absolicon uppdaterade finansiella mål.

Absolicons företrädesemission som pågick 31 mars – 21 april tecknades till totalt 117 070 460 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 123,75 procent av det beslutade emissionsbeloppet.

Under andra kvartalet tecknade Birra Peroni, del av japanska bryggeri-koncernen Asahi, avtal om installation av solvärme i bryggeriets anläggning i Bari, Italien. Birra Peroni kommer att köpa den solvärme som produceras genom ett värmeköpsavtal.

Sammanlagt hade Absolicon i slutet av kvartalet 93 patent eller patentansökningar i 13 patentfamiljer i sin immaterialrättsliga portfölj.

Nya finansiella mål:

Omsättning

Som rapporterades 2022-06-15 och i denna kvartalsrapport har Absolicon flera ramavtal där bolaget närmar sig försäljning av en produktionslina. I projekten tillämpar Absolicon successiv vinstavräkning vilket innebär att försäljningsintäkter, även om kunden betalar i förskott, blir omsättning först när Absolicon gör klart delar av leveransen. Det innebär att försäljningen av produktionslinor inte blir omsättning direkt. Detta föranleder bolaget att nu ändra målet om omsättning som tidigare var att omsätta 100 miljoner kronor under 2022.

Absolicon ser goda förutsättningar för att under det kommande halvåret slutföra försäljningen av en eller fler produktionslinor där varje lina tar ca 9 månader att leverera. Även om avtalsskrivning och betalning sker under 2022 kommer bolaget tidigast år 2023 nå en omsättning om 100 miljoner.

Nyckeltal:

Andra kvartalet 2022-04-01 – 2022-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 831 (114 ) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 16 027 (-8 193) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: – 4,84 (-4,04) SEK

Första halvåret 2022-01-01 – 2022-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 2 204 (437) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 27 337 (-17 103) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -8,28 (-8,48) SEK

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 3 330 392 (1 998 650) utestående aktier.

VD har ordet

HÖGA ENERGIPRISER ÖKAR INTRESSET FÖR SOLVÄRME

De europeiska gaspriserna har rusat till historiskt höga nivåer, och ökande gaspriser beror inte bara på kriget i Ukraina. Överskottet på naturgas är utraderat och i framtiden kommer den ökande aptiten på energi behöva komma från andra energikällor. Europa kommer i framtiden inte att finansiera nya gasfält i Ryssland.

Arbetet med våra viktiga pilotanläggningar med multinationella bolag fortsätter. Två av de fem solfångaranläggningarna har nu lämnat Absolicon och installation pågår hos Carlsberg i Grekland respektive Peroni i Italien.

Jag tror samhället i stort underskattar hur svårt det är att göra nya saker, men beakta hur svårt det är att få tåg att gå i tid eller en vårdcentral att fungera. Det vi gör på Absolicon är ofta första gången någonsin och jag är mycket nöjd över hur väl organisationen levererar på olika utmaningar.

Under sommaren har vi intensifierat vår marknadsföring och de videoklipp vi sponsrar på bland annat Youtube har haft över 300 000 visningar! Vi riktar marknadsföringen delvis direkt till de anställda på de företag vi skrivit avtal med. Bryggerikoncernen AB InBev har t.ex. 170 000 anställda.

Absolicon är nu över 50 anställda, och vår kunskap om hur solvärme ska integreras i industriernas värmeprocesser erbjuder vi nu förpackat i offerter om förstudier. Vi har på några månader sålt förstudier till nätt tio fabriker. Varje förstudie blir ett förslag på ett stort solfångarfält som minskar energikostnader och koldioxidutsläpp.

Förstudierna har visat sig vara lättsålda till de stora industrier som är intresserade av solvärme. Vi ser att de dramatiskt höjda energikostnaderna innebär ett ökat intresse för solvärme. Varje såld förstudie ger förutom intäkter och värdefull införsäljning av våra koncept att vi kommer in i leverantörsregistren.

Värmeköp framstår för de flesta industrier som det naturliga sättet att byta från att i egen regi elda fossila bränslen till att använda solvärme. Vi driver parallellt flera kompletterande samarbeten med finansiella partners och söker även nya finansiella innovationer för att charma kunderna.

Europas städer oroar sig för vintern. Vi startar nu en fjärrvärmesatsning riktad bland annat till de 100 klimatstäder i Europa som EU utsett. Genom forskningsprogrammen Resilient och Termo har vi en forskningsbudget för fjärrvärme på nätt 15 MSEK. En del av satsningen handlar om hur Ukrainas tusen fjärrvärmenät skall ha sin framtida värmeförsörjning.

Fokus ligger på att ta steg för steg med våra produktionslinjepartners. Pilotanläggningar, förstudier, värmeköpsavtal och fjärrvärmesatsning har alla det som viktigaste mål. Just nu är det Kanada, Egypten, Italien och Mexiko som ligger närmast att beställa. De arbetar målmedvetet tillsammans med oss för att få pusselbitarna på plats.

Tiden har aldrig varit bättre för att ställa om från att elda bränslen till att värme med solvärme.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-31 09:15 CET.

Dela:
2022-09-30 Read the articlearrow 2022-09-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.