Senaste Nytt:

Absolicon

Årsstämma 2024

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ), 556929-1957, hålls fredag 14 juni 2024 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 juni 2024 och bör anmäla sitt deltagande i årsstämman senast den 12 juni 2024.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 5 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast andra bankdagen efter 5 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras antingen på telefon 0611-557000, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.absolicon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar kan på förhand sändas per post till Absolicon, Fiskaregatan 11, 87133 HÄRNÖSAND eller via e-post till info@absolicon.com.

 

Kallelse inklusive förslag till dagordning & förslag till beslut >>

Årsredovisning 2023 >>

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2024 >>

Fullmakt för ombud >>

 

 

 

 

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.